Activeer uw spaargeld!

 

Door uw spaargeld verdeeld over diverse projecten via crowdfundplatforms te investeren, ondersteunt u de verdiencapaciteit van het Nederlands MKB én realiseert een mooi rendement. Van elk van onze leden vindt u een recent investeringsproject. 

Crowdfundingscan

 

U bent ondernemer. En op zoek naar financiering. Welk crowdfundplatform past bij uw wensen?
In vier eenvoudige vragen krijgt u antwoord op deze vraag. En legt u eenvoudig contact met een van de bij de branchevereniging aangesloten leden.

Uw gegevens worden niet door ons opgeslagen. De branchevereniging heeft geen commercieel belang.

Stevig toezichtkader

Nederland Crowdfunding bepleit een stevig regelgevend kader om verder te bouwen aan een professionele sector voor crowdfundingplatforms.

Wij roepen het ministerie van Financiën op te komen met regelgeving voor crowdfundleningen. Daarin zien wij graag dat het huidige kader van ontheffingen dat geldt voor crowdfunding wordt aangepast naar wetgeving met een vergunningstelsel.

Professionele platforms

Nederland Crowdfunding draagt graag bij aan de professionalisering van de sector. Daarom werken onze leden al sinds het voorjaar van 2015 met een gedragscode.

In deze code hebben de leden onderling afspraken gemaakt over onder andere de transparantie van de platforms en de aangeboden projecten. U vindt de gedragscode hier

Versterken ruimte complementaire financiering MKB

Nederland Crowdfunding wil meer ruimte voor financiering van MKB ondernemers. Daarom stellen wij voor:

  1. Het maximumbedrag voor crowdfundingprojecten te verhogen. In Europees verband wordt gesproken over een plafond van € 8 miljoen per lening. Vooruitlopend daarop zouden wij graag zien dat in Nederland de maximale leninghoogte wordt verdubbeld naar € 5 miljoen.
  2. De investeringslimiet per investeerder aan te passen. Als eerste stap denken wij aan een verdubbeling van de huidige limiet van €80.000.

Nederland Crowdfunding

 versterkt het klimaat voor MKB financiering

Over de branchevereniging

Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering. De branchevereniging is in 2014 opgericht en heeft ten doel de ontwikkeling van crowdfunding als instrument voor aanvullend financieren en investeren, verder te versterken en te verduurzamen.

De branchevereniging is actief op het gebied van voorlichting en zelfregulering: Nederland Crowdfunding ontwikkelde een gedragscode waaraan alle aangesloten platforms zich committeren. Daarnaast is de vereniging actief op het gebied van kennisdeling en promotie van crowdfunding, door aanwezigheid op evenementen en in het publieke debat. Tot slot is de branchevereniging actief op het gebied van stimulering van crowdfunding en gaat zij regelmatig in gesprek met de AFM als financiële toezichthouder en overheden om samen met hen te werken aan een gunstig crowdfunding klimaat.

Crowdfunding is meer dan financiering

Crowdfunding is een vorm van bedrijfsfinanciering. Een grote groep investeerders maakt het voor MKB ondernemers mogelijk nieuwe activiteiten te realiseren. Het crowdfundingplatform verbindt ondernemingen die op zoek zijn naar financiering, met mensen en organisaties die willen investeren.

Er zijn vier grote verschillen

a) Uw invloed. Bij crowdfunding investeert u in een onderneming van uw keuze. U weet dus precies waar uw investering heen gaat en kunt kiezen voor de onderneming die het best bij u past: bijvoorbeeld een duurzame onderneming, een bedrijf bij u in de buurt of een bedrijf waarvan u het hoogste rendement verwacht. U kunt zelf beslissen.

b) De looptijd. Bij crowdfunding staat uw geld ‘vast’ gedurende de vooraf bepaalde looptijd van het crowdfundingproject: u kunt uw investering niet terugroepen als u ineens geld nodig hebt. Bij spaarrekeningen van de bank kan dat vaak wel – al zijn er ook spaarrekeningen waarbij uw geld voor een bepaalde periode of tot een bepaald bedrag ‘vast’ staat.

c) De opbrengst. Bij een spaarrekening bestaat uw opbrengst uit de spaarrente. Die is gekoppeld aan het rentetarief van (meestal) de Europese Centrale Bank, die momenteel historisch laag is. Om hun crowdfundingproject aantrekkelijk te maken voor investeerders, bieden crowdfundende ondernemers u meestal een opbrengst die hoger is dan die spaarrente: een hoger rentepercentage, een aantrekkelijke winstdelingsregeling of aandelen in het bedrijf etc. Let u wel goed op: het is niet zeker dat de voorgespiegelde opbrengst ook wordt gehaald bij uw investering.

d) De risico’s. Bij crowdfunding investeert u direct in een onderneming. Daar zijn risico’s aan verbonden. Het is niet zeker dat de ondernemer de voorgespiegelde opbrengst realiseert. Ook is er geen gegarandeerde teruggave van het geld dat u heeft ingelegd. Bij sparen via de bank loopt u nauwelijks risico dat u uw spaarinleg kwijtraakt, mede dankzij het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

Belangrijk: investeer alleen geld dat u niet op korte termijn nodig heeft en dat u eventueel kunt missen. Spreid uw inleg over meerdere crowdfundingprojecten. Staar u niet blind op de voorgespiegelde opbrengst van uw investering, maar verdiep u goed in de risico’s.

Crowdfundingplatforms slaan de brug tussen (potentiële) investeerders en ondernemers die kapitaal zoeken, in de vorm van een concreet investeringsaanbod waarop u online kunt intekenen. Verder controleren ze de identiteit van de ondernemer en regelen ze het betalingsverkeer. Platforms screenen alle projecten die ze aanbieden en verbinden er een (al dan niet door een onafhankelijke partij opgestelde) risico-indicatie aan.

De financiële toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) houden toezicht op de crowdfundingplatforms. Ze hanteren hiervoor een systeem van vergunningen en ontheffingen, dat afhankelijk is van hoe het platform is ingericht.

Leden van de branchevereniging