nieuws

Resultaten crowdfunding platforms voor iedereen zichtbaar

Is crowdfunding op langere termijn een interessante vorm van investeren? Berichten over hoge rendementen, maar ook berichten over hoge risico’s, hebben elkaar afgelopen jaren in hoog tempo afgewisseld, vaak op basis van grove inschattingen of niet representatieve steekproeven. Dat hoeft nu niet meer. Crowdfunding platforms aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding hebben namelijk het initiatief genomen om uniform en transparant inzicht te geven in de prestaties op hun platform. Hiermee kan iedere geïnteresseerde een goed onderbouwd beeld vormen van crowdfunding als investeringsmogelijkheid.

Het belang van transparantie

Crowdfunding heeft het in zich om investeren en financieren maximaal transparant te maken. Crowdfunding stelt investeerders namelijk in staat om zelf te beslissen in welke ondernemingen zij willen investeren. Anders dan bij het sparen bij een bank of het beleggen in een fonds, biedt crowdfunding daarmee transparantie over welk ondernemingsplan dankzij de investering mogelijk wordt gemaakt. Bij investeren in ondernemingen horen echter wel risico’s: sommige ondernemingen kunnen de verwachtingen niet waarmaken en dan kan (een deel van) de inleg verloren gaan. Om goed inzicht te geven in het verloop van financieringen hebben crowdfunding platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding zich gecommitteerd om allen op dezelfde manier te rapporteren over financieringen die via hun platform tot stand zijn gekomen.

Rapportages van crowdfunding platforms

Via onderstaande links zijn de rapportages van alle leden van branchevereniging Nederland Crowdfunding te raadplegen. Zo kan iedere geïnteresseerde inzicht verkrijgen in de portefeuilles van de verschillende crowdfunding platforms.

Verschillende risicocategorieën

Crowdfunding investeringen verschillen onderling in hoe risicovol ze worden geacht. Zo wordt een bestaand bedrijf vaak als minder risicovol gezien dan een start-up en heeft het ene project beter voorspelbare kasstromen dan het andere. Bij crowdfunding wordt doorgaans gestreefd naar een goede risico-rendementsverhouding: hoe hoger het risico, hoe hoger ook de rentevergoeding die in het vooruitzicht wordt gesteld.

In het verleden behaalde resultaten

De rapportages door crowdfunding platforms bieden inzicht in de status van de financieringen via hun platform tot nu toe. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst. Omdat de crowdfunding markt relatief jong is, zijn inschattingen van toekomstige rendementen moeilijk te maken: de gerapporteerde gegevens betreffen immers een relatief klein aantal, veelal jonge financieringen. Verder rapporteren platforms over hun totale portefeuille: ten aanzien van individuele investeringen kunnen de rendementen en risico’s sterk afwijken. Het advies is daarom om bij crowdfunding de investeringen te spreiden over meerdere investeringen. Juist met crowdfunding is het eenvoudig mogelijk om in plaats van één groot bedrag in één onderneming te investeren, vele kleine bedragen in meerdere ondernemingen te investeren om risico’s te spreiden.

Definities

Bij het rapporteren gebruiken de crowdfunding platforms de volgende definities, afhankelijk van welk financieringsmodel (leningen of aandelen) zij gebruiken.

Leningen

Betalingsachterstanden: platforms rapporteren betalingsachterstanden in stappen van >45, of >90 of >180 dagen. Hiermee wordt bedoeld: de optelsom van alle nog te betalen bedragen bij leningen waarvan de ondernemers minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. 

Totaal afgeboekt: met het totaal aan afgeboekte bedragen worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders. Bij een betalingsachterstand van meer dan 365 dagen geldt per definitie dat er moet worden afgeboekt.

Netto rendement: platforms zijn niet verplicht om een netto rendement weer te geven, maar indien platforms ervoor kiezen rendement weer te geven, zijn ze wel verplicht hierin afboekingen en kosten voor investeerders mee te rekenen bij de totstandkoming van het netto rendement.

Aandelen

Crowdfunding platforms die met aandelen werken rapporteren hoeveel van hun financieringen hebben geleid tot surseance van betaling of faillissement.

Surseance van betaling (uitstel van betaling): gerechtelijke opschorting van betalingen van schulden, geregeld in de faillissementswet. Een bedrijf in betalingsmoeilijkheden kan bij rechterlijke beslissing surseance van betaling worden verleend, als het ernaar uitziet dat het binnen afzienbare tijd weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Faillissement: de schuldenaar, die in de toestand verkeerde dat hij opgehouden te betalen, is, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard (art 1. van de Faillissementswet).

Niet-leden

Crowdfunding platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding zijn verantwoordelijk voor het merendeel van het kapitaal dat in Nederland via crowdfunding voor ondernemers wordt opgehaald. Zij doen een oproep aan crowdfunding platforms die zich nog niet hebben aangesloten bij de vereniging om dezelfde transparantie te geven over hun portefeuille.

Meer ervaringen

ondernemer

De bedenker van KidsWatcher

Bekijk
investeerder

Jan-Dik Boot: fervent participeren via crowdfunding

Bekijk
adviseur

Adviseren over crowdfunding: B&P Accountants

Bekijk

Heeft u de smaak te pakken?

Zelf aan de slag gaan met crowdfunding is niet moeilijk.
Met deze tips bent u helemaal startklaar.

Naar het stappenplan

Op de hoogte blijven?

Aboneer u op de Start Crowdfunding nieuwsbrief.