nieuws

Consultatie: Een Wet voor Crowdfunding

Het is ongebruikelijk dat een jonge markt zich niet verzet tegen regels, laat staan dat zij erom vraagt. En toch vroegen we om een wet op crowdfunding, in augustus dit jaar. We zijn blij te zien dat de consultatie omtrent deze wetgeving inmiddels is gestart: gezien de groei van crowdfunding en de enorme diversiteit onder aanbieders, menen we dat aanpassingen in wet- en regelgeving verder bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding. Nu is het echter zaak de verleiding te weerstaan om al dan niet succesvolle regelgeving van andere markten onverkort toe te passen op crowdfunding.

 

Achtergrond

Crowdfunding groeide de afgelopen zeven jaar uit tot een financieringsvorm die meer dan 5000 ondernemers voorzag van meer dan 500 miljoen euro aan kapitaal. Daarmee maakt crowdfunding steeds meer plannen van Nederlandse ondernemers mogelijk. En net zo belangrijk: crowdfunding doet dat door duizenden Nederlanders als investeerder te betrekken bij ondernemers in hun omgeving. Zo werkt crowdfunding aan twee kanten aan ondernemerschap in Nederland.

 

Wetgeving

In Nederland is crowdfunding nog niet in de wet verankerd. Wel vaardigt toezichthouder AFM met regelmaat voorschriften uit. Het is positief geweest dat crowdfunding heeft kunnen ontstaan zonder al te snel met een strenge wet geconfronteerd te worden: dan is de vernieuwing snel over. Deze ruimte heeft er onder meer toe geleid dat een groot aantal crowdfunding platforms op divergerende wijze hun dienstverlening hebben kunnen ontwikkelen. Het betekent echter ook dat standaarden in kwaliteitsbewaking van dienstverlening en consumentenbescherming zich moeilijk laten uniformeren en professionaliseren.

 

Branchevereniging Nederland Crowdfunding

Onze branchevereniging nam eerder het initiatief tot een gedragscode. Die code heeft onder meer tot resultaat dat alle aangesloten crowdfunding platforms nu uniform en publiek rapporteren over hun prestaties, waaronder hoeveel geld van investeerders er inmiddels is afgelost, wat er nog open staat en welk geld er naar verwachting niet terugkomt. Dit komt inzicht voor consumenten in investeringskansen en –risico’s aanzienlijk ten goede. Er zijn echter ook aanbieders actief die zich niet vrijwillig willen aansluiten bij initiatieven tot professionalisering. Regulering moet ertoe dienen om de volledige markt van crowdfunding aanbieders tot de juist standaard van dienstverlening te brengen. Dan kan ook een aantal beperkingen worden opgeheven, zoals de investeringsgrenzen die aan de crowdfunding sector zijn opgelegd. Daarnaast kan een wet helderheid en daarmee vertrouwen geven, hetgeen de basis kan zijn voor verdere stimulering van de markt.

 

Sluit aan bij wat er al is

We roepen op om waar mogelijk aan te sluiten bij best practices die verder ontwikkeld kunnen worden in regelgeving. Voorbeelden daar van zijn de voormelde gedragscode en de transparantie over resultaten per platform, maar ook aan het gegeven dat leden van de branchevereniging inmiddels allen publiek verslag doen van hun continuiteitsscenario: zij presenteren een plan van aanpak t.a.v. hoe betalingen van ondernemers aan hun ‘crowd’ kunnen doorlopen ook indien het intermediërende crowdfunding platform ophoudt te bestaan.

 

Crowdfunding is wezenlijk anders

Verscherpte eisen ten aanzien van bedrijfsvoering, continuïteitsscenario’s en informatievoorziening aan consumenten passen bij deze fase van de crowdfunding markt. We zien als grootste risico in het wetgevingsproces echter dat de opgedane ervaring in andere sectoren onverkort hun toepassing vinden in de crowdfunding markt. Zo wordt in de consultatie meermaals gesproken over liquiditeit- en solvabiliteitseisen. Dit is in de bancaire sector – waar vanuit de eigen balans wordt gefinancierd – een vanzelfsprekende borging van continuiteit van dienstverlening. De kracht van crowdfunding is echter dat geldgevers en –vragers direct met elkaar zaken doen, zonder dat de balans van het crowdfunding platform tussen beiden komt. Logischer is daarom dat hier wordt volstaan met een ‘continuiteitsscenario’ waarin wordt geborgd dat er niet alleen sprake is van vermogensscheiding, maar de geldstromen en administratieve diensten faillissement van het platform ook kunnen doorlopen.

 

We juichen het idee van een gelijk speelveld toe voor zover het een gelijk regelgevend kader bij gelijke dienstverlening betreft. Crowdfunding is echter een vak apart, en kan daarom niet op één lijn worden gesteld met andere financierings- cq. beleggingsvormen

Meer ervaringen

ondernemer

De bedenker van KidsWatcher

Bekijk
investeerder

Jan-Dik Boot: fervent participeren via crowdfunding

Bekijk
adviseur

Adviseren over crowdfunding: B&P Accountants

Bekijk

Heeft u de smaak te pakken?

Zelf aan de slag gaan met crowdfunding is niet moeilijk.
Met deze tips bent u helemaal startklaar.

Naar het stappenplan

Op de hoogte blijven?

Aboneer u op de Start Crowdfunding nieuwsbrief.